Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Flexwerkplekamsterdam.nl

Dit zijn de algemene voorwaarden van Flexwerkplekamsterdam.nl, zij is onderdeel van Total Solution BV.

De Voorwaarden bestaan uit een Algemene Bepalingen en Bijzondere Bepalingen. Het is mogelijk dat naast deze Voorwaarden nog andere voorwaarden of bepalingen van toepassing zijn op de relatie tussen Flexwerkplekamsterdam.nl en de gebruikers c.q. afnemers van haar producten of diensten. Voor zover en indien deze Voorwaarden in strijd komen met bijzondere voorwaarden of overeenkomsten van Flexwerkplekamsterdam.nl prevaleren die bijzondere voorwaarden of overeenkomsten.

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene bepalingen zijn – in ieder geval – op alle overeenkomsten van Flexwerkplekamsterdam.nl van toepassing

Artikel 1 – Geldigheid & Toepasselijkheid

1. Deze Voorwaarden gelden voor – en zijn van toepassing op – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Flexwerkplekamsterdam.nl en een gebruiker c.q afnemer van haar producten of diensten (‘Gebruiker’), waarop Flexwerkplekamsterdam.nl deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De Gebruiker verklaart zich voorts uitdrukkelijk akkoord met deze Voorwaarden door – al dan niet na aanmelding en/of registratie – gebruik te maken van de producten of diensten op de website van Flexwerkplekamsterdam.nl of daaraan verwante websites. Gebruiker zal de toepasselijkheid of geldigheid van deze Voorwaarden niet betwisten enkel en alleen vanwege het feit dat aanbod en acceptatie mogelijk op elektronische wijze heeft plaatsgevonden.

2. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Flexwerkplekamsterdam.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken of waarbij Flexwerkplekamsterdam.nl voor de uitvoering van haar diensten of de levering van producten gebruik maakt van partners. Er zijn mogelijk andere of aanvullende voorwaarden van toepassing op de door deze derden en/of partners geleverde producten of diensten. De Voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle aanbiedingen of overeenkomsten waarbij Flexwerkplekamsterdam.nl optreedt als afnemer van producten of diensten.

3. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- leverings- of andere voorwaarden van Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Flexwerkplekamsterdam.nl en Gebruiker zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij alsdan zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

5. Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Flexwerkplekamsterdam.nl en Gebruiker, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op nadien gesloten en nog te sluiten overeenkomsten. De rechten en verplichtingen van Gebruiker uit een overeenkomst zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Flexwerkplekamsterdam.nl niet overdraagbaar.

Artikel 2 – Aanbiedingen

1. Alle door Flexwerkplekamsterdam.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding is genoemd. De door Flexwerkplekamsterdam.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 15 dagen, tenzij anders overeengekomen.

2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van een overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- administratie- en handlingkosten.

3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, ook indien dit slechts op ondergeschikte punten is, is Flexwerkplekamsterdam.nl daaraan niet gebonden. Een overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Flexwerkplekamsterdam.nl zich hiermee schriftelijk akkoord heeft verklaard.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Flexwerkplekamsterdam.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van een opdracht of leveren van een product tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden ook niet automatisch voor toekomstige opdrachten of vervolgorders.

5. Flexwerkplekamsterdam.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Gebruiker gezien de eisen van redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, behoort te begrijpen dat de aanbieding danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, inclusief kennelijke vergissingen of verschrijvingen ten aanzien van genoemde prijzen en tarieven.

Artikel 3 – Aanmelding en registratie

1. Voor enkele producten of diensten kan aanmelding en/of registratie van de Gebruiker vereist zijn. Acceptatie van deze Voorwaarden maakt onderdeel uit van het aanmeldings- en/of registratieproces. Het enkele feit dat voor sommige diensten geen aanmelding of registratie vereist is, laat toepasselijkheid van deze Voorwaarden onverlet.

2. Gebruiker dient alle door Flexwerkplekamsterdam.nl in het kader van het aanmeldings- of registratieproces gevraagde gegevens correct en naar waarheid in te vullen. De eventueel door Flexwerkplekamsterdam.nl verstrekte gebruikerspas, gebruikersnaam en/of wachtwoord blijven eigendom van Flexwerkplekamsterdam.nl. Gebruiker dient de verstrekte gebruikerspas, wachtwoorden, gebruikersnamen of soortgelijke toegangs- en gebruikerscodes steeds geheim te houden en niet aan derden te openbaren. De verstrekte wachtwoorden en gebruikersnamen zijn strikt persoonlijk en het is Gebruiker niet toegestaan de aan hem verstrekte wachtwoorden of gebruikersnamen door derden te laten gebruiken.

3. Gebruiker draagt zelf zorg voor het steeds actueel houden van zijn gegevens en zal flexwerkplekamsterdam.nl steeds tijdig, al dan niet via de website(s) van Flexwerkplekamsterdam.nl, zorgdragen voor het doorgeven van wijzigingen in de gegevens. Gebruiker is ook steeds zelf verantwoordelijk voor het ge- of misbruik dat gemaakt wordt door middel van het aan hem verstrekte wachtwoord en gebruikersnaam, ook al is Gebruiker van dat misbruik niet op de hoogte.

4. Sommige van de kostenloze diensten van Flexwerkplekamsterdam.nl staan ook ter beschikking van minderjarigen, voorzover zij daarvoor toestemming hebben verkregen van hun wettelijk vertegenwoordiger. Alle betaalde diensten of producten zijn niet voor minderjarigen beschikbaar tenzij daarvoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger is verkregen die zich garant heeft gesteld voor de nakoming van verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden, waaronder de eventuele betalingsverplichtingen. Minderjarige gebruikers en hun wettelijke vertegenwoordiger wordt er uitdrukkelijk op attent gemaakt dat sommige van de door Flexwerkplekamsterdam.nl aangeboden producten of geleverde diensten niet geschikt zijn voor minderjarigen.

5. Op persoonlijke gegevens die door de Gebruiker verstrekt worden is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens worden verwerkt en opgeslagen in een bestand waarop voornoemde wet van toepassing is. Flexwerkplekamsterdam.nl garandeert dat zij bepalingen van deze wet strikt zal naleven en de gegevens alleen zal gebruiken voorzover noodzakelijk voor uitvoering van de aan Gebruiker te leveren producten of diensten. Gebruiker wordt bij registratie en/of aanmelding toestemming gevraagd voor het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor reclame- en marketing doeleinden of voor gebruik van zijn gegevens door partners die met Flexwerkplekamsterdam.nl samenwerken. Gebruiker kan die toestemming weigeren of intrekken. Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering of verwijdering van zijn gegevens.

Artikel 4 – Looptijd, beëindiging & wijziging van overeenkomsten en voorwaarden

1. Een tussen Gebruiker en Flexwerkplekamsterdam.nl gesloten overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Alle door Flexwerkplekamsterdam.nl genoemde termijnen en data zijn steeds streefdata, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Flexwerkplekamsterdam.nl is pas in verzuim nadat zij eerst schriftelijke in gebreke is gesteld en daarbij een redelijke termijn voor herstel is geboden.

3. Het is Flexwerkplekamsterdam.nl toegestaan deze Voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen.

4. Indien Gebruiker een wijziging in deze Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Voorwaarden van kracht worden een overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, ontbinden. De wijzigingen worden uiterlijk 2 maanden voordat zij van kracht worden bekend gemaakt op de website www. flexwerkplekamsterdam.nl. Het voortgezet gebruik van de door Flexwerkplekamsterdam.nl aangeboden producten of diensten na wijziging van de Voorwaarden geldt als acceptatie van de nieuwe voorwaarden van Flexwerkplekamsterdam.nl. Ook bij automatische en/of stilzwijgende verlenging van met Flexwerkplekamsterdam.nl gesloten overeenkomsten worden de gewijzigde voorwaarden alsdan van kracht te zijn op de relatie flexwerkplekamsterdam.nl en Gebruiker.

5. Het staat Flexwerkplekamsterdam.nl vrij het door haar geleverde diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen, beperken of op te heffen. Alleen indien Flexwerkplekamsterdam.nl overgaat tot volledige opheffing van een geleverde dienst en daarvoor ook geen redelijk en vergelijkbaar alternatief kan bieden, kan onder omstandigheden aanspraak gemaakt worden op gedeeltelijke restitutie of compensatie, zulks ter keuze van Flexwerkplekamsterdam.nl, van eventuele reeds gedane betalingen. Geen restitutie of compensatie vindt plaats indien de opheffing het gevolg is van wetswijzigingen of overheidsingrijpen. Van enigerlei vorm van compensatie kan nimmer sprake zijn in geval de diensten kosteloos worden aangeboden.

6. Flexwerkplekamsterdam.nl is bevoegd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder verplichting tot (schade)vergoeding, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of een overeenkomst te ontbinden, indien:

a) Gebruiker de verplichtingen uit een overeenkomst of deze Voorwaarden niet of niet volledig nakomt;

b) Na het sluiten van een overeenkomst Flexwerkplekamsterdam.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Gebruiker zijn verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Gebruiker slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

c) Gebruiker bij het sluiten van een overeenkomst of bij het aanmeldings- en registratieproces onjuiste gegevens heeft verstrekt;

d) Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

e) Indien Gebruiker, voor zover het kostenloze diensten betreft, langer dan 6 aaneengesloten maanden geen gebruik maakt van de diensten van Flexwerkplekamsterdam.nl.

7. Gebruiker heeft het recht een met Flexwerkplekamsterdam.nl gesloten overeenkomst schriftelijk te beëindigen en met in achtneming van een opzegtermijn van 2 maanden op te zeggen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Gebruiker heeft, behoudens toerekenbare tekortkomingen aan de zijde van Flexwerkplekamsterdam.nl, geen recht op (schade)vergoeding of restitutie van reeds (vooruit)betaalde vergoedingen. Reeds door Flexwerkplekamsterdam.nl gefactureerde, maar nog niet betaalde vergoedingen zijn bij beëindiging door Gebruiker direct opeisbaar. Na beëindiging van de overeenkomst met Gebruiker heeft Flexwerkplekamsterdam.nl het recht de nog van Gebruiker in de systemen van aanwezige informatie zonder nadere kennisgeving te verwijderen en te wissen.

8. Flexwerkplekamsterdam.nl en Gebruiker hebben beiden steeds het recht een gesloten overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien:

– de andere partij surseance of faillissement aanvraagt danwel in surseance of staat van faillissement wordt verklaard;

– de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van verplichtingen en dit tekort schieten niet binnen 14 dagen na daartoe te zijn aangemaand heeft verholpen.

In alle gevallen behoudt Flexwerkplekamsterdam.nl het recht schade te vorderen voor door haar geleden schade.

Artikel 5 – Prijzen en tarieven

1. Op betaalde diensten van derden of partners van Flexwerkplekamsterdam.nl zijn mogelijk andere betalingsvoorwaarden van toepassing. Prijzen en tarieven voor betaalde producten of diensten zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Flexwerkplekamsterdam.nl is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Flexwerkplekamsterdam.nl kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, kosten die onderdeel uit maken van de te leveren producten c.q te leveren diensten aanmerkelijk zijn gestegen.

2. Flexwerkplekamsterdam.nl zal de Gebruiker het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken en daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. Gebruiker is in geval van prijsstijging gerechtigd een overeenkomst te ontbinden indien de tariefs- of prijsverhoging meer dan 10% bedraagt. Gebruiker is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een van overheidswege opgelegde verhoging of in het geval Flexwerkplekamsterdam.nl, ook voor lopende overeenkomsten, van haar recht gebruik maakt op 1 januari tarieven aan te passen, overeenkomstig de algemene CBS loonindex.

3. Indien Gebruiker de door Flexwerkplekamsterdam.nl kenbaar gemaakte verhoging van de prijs of tarief niet wenst te aanvaarden, is Gebruiker gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, tegen de in de kennisgeving van Flexwerkplekamsterdam.nl genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

4.Alle betalingen, voor zover niet gedaan per automatische incasso, aan Flexwerkplekamsterdam.nl dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Flexwerkplekamsterdam.nl aan te geven wijze en in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Gebruiker is niet bevoegd enige (beweerdelijke) tegenvordering op Flexwerkplekamsterdam.nl te verrekenen met de verzonden facturen. In geval van (dreigende) liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Gebruiker zijn de vorderingen van Flexwerkplekamsterdam.nl op de Gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

5. Indien Gebruiker in gebreke blijft bij de betaling binnen de termijn van 7 dagen dan is de Gebruiker van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

6. Flexwerkplekamsterdam.nl heeft het recht de door Gebruiker gedane betalingen te laten strekken tot het in de eerste plaats in mindering brengen van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Flexwerkplekamsterdam.nl kan, zonder daardoor in schuldeiser verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Gebruiker een andere volgorde voor afbetaling voorstelt. Flexwerkplekamsterdam.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7. Indien Gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Gebruiker. In ieder geval is Gebruiker in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien Flexwerkplekamsterdam.nl hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 6 – Klachten & Garanties

1. Klachten over de verrichte dienstverlening of geleverde producten, dienen door Gebruiker binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de dienstverlening of levering van de producten schriftelijk (aangetekend) te worden gemeld aan Flexwerkplekamsterdam.nl. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Flexwerkplekamsterdam.nl in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Flexwerkplekamsterdam.nl de werkzaamheden alsnog verrichten c.q de producten alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Gebruiker aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Gebruiker schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of levering van producten niet meer mogelijk of zinvol is, zal Flexwerkplekamsterdam.nl slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7.

3. Flexwerkplekamsterdam.nl zal zich maximaal inspannen voor het beschikbaar zijn van haar diensten, maar garandeert niet de permanente, ononderbroken en ongestoorde beschikbaarheid daarvan, waaronder, doch niet beperkt, haar werkplekken.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid & Vrijwaring

1. Flexwerkplekamsterdam.nl is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor schade als gevolg van of verband houdende met de door haar geleverde producten of diensten. Indien Flexwerkplekamsterdam.nl aansprakelijk mocht zijn voor welke schade dan ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. Buiten de gevallen genoemd in dit artikel rust op Flexwerkplekamsterdam.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd.

2. De totale aansprakelijkheid van Flexwerkplekamsterdam.nl wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de in de betreffende overeenkomst bedongen prijs of vergoeding. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan EUR 1.000

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Flexwerkplekamsterdam.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Flexwerkplekamsterdam.nl toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.

4. Flexwerkplekamsterdam.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verloren gegevens of data, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Flexwerkplekamsterdam.nl of haar ondergeschikten.

5. De aansprakelijkheid van Flexwerkplekamsterdam.nl wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Gebruiker Flexwerkplekamsterdam.nl onverwijld en deugdelijke schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Flexwerkplekamsterdam.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Flexwerkplekamsterdam.nl in staat is daarop adequaat te reageren. Flexwerkplekamsterdam.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Flexwerkplekamsterdam.nl is uitgegaan van door Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Flexwerkplekamsterdam.nl kenbaar behoorde te zijn.

6. Flexwerkplekamsterdam.nl staat niet in voor de juistheid van alle gegevens op haar website. Flexwerkplekamsterdam.nl is niet aansprakelijk en draagt geen verantwoordelijkheid voor websites die door middel van een (hyper)link met de website(s) van Flexwerkplekamsterdam.nl verbonden zijn. De inhoud van deze gelinkte websites wordt door Flexwerkplekamsterdam.nl niet gecontroleerd en Flexwerkplekamsterdam.nl staat op een geen enkele wijze in voor de juistheid van gegevens op dergelijke gelinkte websites, nog vormt de enkele (hyper)link naar dergelijke websites een aanleiding om te veronderstellen dat Flexwerkplekamsterdam.nl zich de inhoud van dergelijke websites eigen maakt. Klachten over links van website(s) van Flexwerkplekamsterdam.nl naar website(s) met beweerdelijk onrechtmatige informatie dienen zo snel mogelijk aan Flexwerkplekamsterdam.nl gerapporteerd te worden, zonder dat Flexwerkplekamsterdam.nl daarmee de verplichting op zich neemt dergelijke links te verwijderen.

7. Gebruiker vrijwaart Flexwerkplekamsterdam.nl voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van een overeenkomst of het door Gebruiker gebruik maken van de diensten of producten schade lijden en welke aan Gebruiker toerekenbaar is.

8. Flexwerkplekamsterdam.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd zou worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop flexwerkplekamsterdam.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Flexwerkplekamsterdam.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Flexwerkplekamsterdam.nl worden daaronder begrepen, alsmede storingen in netwerken, storingen in telecommunicatie, infrastructuur van Flexwerkplekamsterdam.nl of haar toeleveranciers.

Artikel 8 – Geheimhouding & Intellectuele Eigendomsrechten

1. Flexwerkplekamsterdam.nl en Gebruiker zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Flexwerkplekamsterdam.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en Flexwerkplekamsterdam.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Flexwerkplekamsterdam.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Gebruiker niet gerechtigd tot ontbinding van zijn overeenkomst.

3. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde, geleverde of ter beschikking gestelde producten of geleverde diensten, waaronder (het gebruik van) websites of software, of stukken zoals rapporten, advies, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, alsmede voorbereidende materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Flexwerkplekamsterdam.nl of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Alle op de website van Flexwerkplekamsterdam.nl en de daaraan verwante of mee verbonden websites aanwezige informatie en alle door Flexwerkplekamsterdam.nl aan Gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om door Gebruiker te worden gebruikt voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Flexwerkplekamsterdam.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte of ter inzage of gebruik gegeven informatie of gegevens anders voortvloeit.

5. Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit of van geleverde producten of diensten, stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, alsmede voorbereidend materiaal daarvan te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 9 – Geschillen en toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Flexwerkplekamsterdam.nl en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

2. De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met overeenkomsten tussen Flexwerkplekamsterdam.nl en Gebruiker.

BIJZONDERE BEPALINGEN

Deze bijzondere bepalingen zijn, in aanvulling op de algemene bepalingen, van toepassing op specifiek door Flexwerkplekamsterdam.nl te verlenen diensten of te leveren producten, waarvoor op hun beurt weer aparte voorwaarden van toepassing kunnen zijn.

Gebruik van de ruimte van de Flexwerkplekamsterdam.nl

1) Huurder gedraagt zich naar algemeen geldende fatsoensnormen bij gebruik van de gehuurde ruimtebij Flexwerkplekamsterdam.nl. Daarbij wordt speciaal aandacht gevraagd voor de volgende punten;

· Er wordt rustig gewerkt zonder de andere huurders in dezelfde ruimte tot last te zijn.

· Geen storend gebruik van mobiele telefoons binnen Flexwerkplekamsterdam.nl

· Er wordt niet gerookt en geen alcoholische dranken genuttigd

· De ruimte wordt schoon en netjes achtergelaten

· Er worden geen spullen die eigendom zijn van de Flexwerkplekamsterdam.nl mee naar buiten genomen daaronder inbegrepen koffie/thee artikelen, netwerkkabels, muismatjes etc.

Elektronische communicatie

2). Ten aanzien van het gebruik van in de werkkamer ter beschikking gestelde elektronische communicatie mogelijkheden (internet), verplicht Gebruiker zich ondermeer doch niet beperkt tot, het onthouden van:

a) verspreiding van grote hoeveelheden (bulk) e-mail, ongewenste e-mail, waaronder spam;

b) het versturen of publiceren van pornografisch, racistisch of anderszins met de openbare orde en goede zeden strijdig materiaal;

c) het maken (dan wel derden daartoe in staat stellen) van inbreuk op rechten van derden, waaronder auteurs- en merkrechten en de privacy van derden;

d) alle activiteiten, waaronder hacking, die de stabiliteit van de systemen van Flexwerkplekamsterdam.nl of andere gebruikers van het Internet kunnen verstoren;

e) oproepen of aanzetten tot strafrechtelijke gedragingen;

f) het downloaden of uploaden of verzenden danwel ontvangen van onacceptabel grote hoeveelheden data, waardoor de systemen van Flexwerkplekamsterdam.nl instabiel kunnen raken of andere gebruikers in hun gebruik van Flexwerkplekamsterdam.nl diensten gestoord of gehinderd worden;

g) het verzenden of publiceren van lasterlijke of beledigende uitspraken of teksten.

h) het aannemen van een valse identiteit